Country

Smart Workplace by Martela

Ny teknologi og digitalisering får fotfeste på arbeidsplassen

En smart arbeidsplass er nøkkelen til en bedre medarbeider- og kundeopplevelse. En smart arbeidsplass med tilhørende tjenester kan påvirke bl.a. arbeidsflyten, endringsfleksibiliteten, medarbeidernes engasjement og kostnadseffektiviteten. Tjenestene Martela tilbyr hjelper deg med å utnytte implisitt informasjon og forbedre dine ansattes trivsel og effektiviteten til din bedrift. Smart Workplace by Martela–konseptet kombinerer det nyeste innen teknologi, analyse og digitalisering med planlegging, implementering og optimalisering av arbeids- og læringsmiljøer og med en helhetlig tenkning som dekker hele livssyklusen.

Kundefordeler:

- Enklere og mer effektivt arbeid
- Arbeidsplassen støtter endrede arbeidsmetoder og en endret arbeidskultur
- Arbeidsplassen er fleksibel for endringer og er i stadig utvikling
- Mer motiverte, friske og engasjerte medarbeidere
- En kostnadseffektiv og produktiv arbeidsplass
- Objektiv informasjon til støtte i beslutningsprosessen
- Mer ansvarlig arbeids- og læringsmiljø

Martela dynamic-tjenester for smartere arbeidsplasser

Med hjelp av sanntidsdata, analyser og IoT-tjenester kan arbeidsplassen kontinuerlig forbedres basert på informasjon, erfaringer og endrede behov. Våre tjenester og løsninger benytter sensorer og teknologi for å visualisere informasjon som er relevant for sluttbrukeren på dashboard, skjermer eller telefoner , som f.eks. hvordan  kontorlokalene utnyttes.  Informasjonen kan analyseres i sanntid for å utvikle arbeidsplassen og gi en bedre forståelse av hvilke arealer som må utvides og hvilke deler av kontoret som brukes lite.

For medarbeiderne tilbyr smarte løsninger tjenester som forenkler bruken av arealene, som sanntidsinformasjon om ledige arbeidsstasjoner i ulike deler av kontoret eller hvor i lokalene en kollega befinner seg. Løsningene kan også brukes til å rapportere eventuelle mangler i arbeidsmiljøet, som for eksempel om et møterom er for kaldt eller om manglende utstyr, eller til å gi tips om utvikling av virksomheten.

Martela Dynamic er basert på løsninger som utnytter sensorer og analyse og på Martela Lifecycle-tjenestene og er en del av Martelas Smart Workplace–konsept.

Enklere arbeid

Hvor ofte sliter du med ineffektiv informasjonsflyt?

Fysiske og virtuelle arbeidsplasser skal fremme effektivt arbeid og trivsel, men likevel går nesten en femtedel av informasjonsmedarbeidernes arbeidstid med til ulike tids- og energikrevende gjøremål. Dagens kunnskapsarbeid bør være uavhengig av tid, sted og utstyr, og arbeidsplassen er en viktig faktor for å oppnå dette.

Teknologi kan hjelpe de ansatte med selvledelse eller med å øke trivselen. På en smart arbeidsplass arbeider de ansatte mer uanstrengt takket være bl.a. et fungerende system for romreservasjon. Tid sløses ikke bort på å lete etter en ledig arbeidsstasjon, et skap, en kollega eller et møterom. Kvaliteten på møtene blir også bedre, da teknologien står til tjeneste for brukerne og ikke omvendt. En smart arbeidsplass tilbyr de ansatte det ideelle arbeidsrom for den forestående oppgaven. Når den rette typen rom er tilgjengelig for arbeid som krever konsentrasjon, for teamarbeid, avkobling og møter, øker også de ansattes effektivitet.

Smarte møbelløsninger på sin side fører til bedre ergonomi – en kontorstol kan samle informasjon om hvor aktiv brukeren har vært under arbeidsdagen, og en applikasjon veileder og gir ved behov en påminnelse om når brukeren har sittet for lenge. Ved å utnytte teknologi og digitalisering blir arbeidsplassen en ekte tjeneste, et verktøy for å fremme effektivitet, innovasjon og trivsel på arbeidsplassen.

 

VERKTØY FOR MER EFFEKTIVT ARBEID

Spesifisering av arbeidsplass
Inspiring Workshops by Martela
My Dynamic Office
Axia Smart Active
Martela Dynamic Storage
Martela Dynamic Booking

Et fleksibelt arbeidsmiljø

Tjener arbeidsplassen de nåværende eller kommende behovene til din organisasjon?

Endrede arbeidsmetoder og behov forutsetter også at arbeidsplassen fornyer seg. Under utviklingen av arbeidsplassen må det sikres at det fysiske og digitale miljøet støtter arbeidskulturen og kravene denne stiller. I dag er endring en kontinuerlig tilstand og fremgangsrike organisasjoner er kjent for sin fleksibilitet. Denne egenskapen er også en viktig definisjon på en smart arbeidsplass og i beste fall kan arbeidsplassen være et viktig verktøy for endringsledelse.

Martelas Workplace as a Service (WaaS) er en kontinuerlig tjeneste, og innenfor rammene av denne utvikles en arbeidsplass som svarer til bedriftens behov i samarbeid med kunden. Martelas team er også ansvarlig for implementeringen av arbeidsplassen og den kontinuerlige optimaliseringen av denne. Takket være tjenestemodellen behøver ikke bedriften gjette seg til fremtidige behov.

Optimalisering av arbeidsplassen betyr regelmessig vedlikehold, oppfølging og tiltak for å sikre at arbeidsplassen utvikler seg i samme takt som hele organisasjonen. For eksempel kan vi med bakgrunn i informasjon om bruken og brukerne utvikle arbeidsplassen videre til å tilfredsstille alles behov. Tjenesten for forvaltning av fast eiendom samler informasjon om organisasjonens inventar i ett brukergrensesnitt og reduserer dermed unødvendige innkjøp, og det øker samtidig gjennomsiktigheten og gjør det mulig å gjenvinne og utnytte overflødige møbler.

 

VERKTØY SOM STØTTER EN FLEKSIBEL ARBEIDSPLASS

Workplace as a Service
Learning environment as a Service
Spesifisering av arbeidsplass
Martela Dynamic Arbeidsplass - Utnyttelsesgrad av arbeidsplassen
Martela Dynamic Asset Management-tjeneste
Inspiring Workshops by Martela
Måling av brukeropplevelse

Motiverte ansatte

Hvilket forhold har de ansatte til sin egen arbeidsplass?

Bak suksessen til de beste organisasjonene ligger begavede, men fremfor alt motiverte mennesker. Arbeidsplassen er et viktig verktøy for arbeidsgiveren for å vise sin forpliktelse overfor de ansatte.

En smart arbeidsplass forenkler de ansattes hverdag og gjør arbeidet mer brukervennlig og bidrar til at de ansatte fokuserer bedre på den forestående arbeidsoppgaven. En godt planlagt arbeidsplass muliggjør planlagte og spontane møter mellom mennesker som skaper et fundament for fellesskapsfølelse, og dette binder de ansatte til sitt arbeidsfellesskap.

Ved å muliggjøre tilbakemeldinger og ved samle inn regelmessig data og ved å utvikle arbeidsplassen med bakgrunn i disse dataene, sikres det at de ansatte forblir motiverte også i fremtiden.

Mer kostnadseffektive arbeidsplasser

Vet du om de ulike lokalene og arbeidsmiljøene svarer til bruksbehovene og vet du hva utnyttelsegraden er?

Kunnskapsledelse er nøkkelen til effektiv ledelse. Da arbeidsplassen utgjør den nest største utgiftsposten for de fleste organisasjoner, tilbyr en smart arbeidsplass en mulighet til å forbedre effektiviteten i organisasjonen. Arbeidsplassene er fulle av implisitt informasjon som kan utnyttes for å støtte organisasjonens virksomhet. Det er viktig å plukke ut den informasjon fra informasjonsmassen som er av betydning for målene, og denne informasjonen presenteres på en tydelig form og tilpasses i praksis. Informasjonen må være tilgjengelig i sanntid for at endringen ved behov skal kunne gjennomføres raskt.

På sitt beste betyr grundig definisjon og planlegging, overvåking av bruken og optimalisering av arbeidsplassen innsparinger på hundretusenvis av kroner hver måned i leie-, vedlikeholds- og serviceutgifter. I tillegg til arbeidslokalene er også oppbevaringsløsningene planlagt ut ifra organisasjonens behov. Med kunnskapsbasert planlegging er det mulig å forbedre informasjonsflyten både på fysiske og digitale arbeidsplasser. Når de ansatte møter hverandre som en del av sitt normale, daglige arbeid, er det ikke lenger nødvendig med eget møterom for alle beslutninger.

Utnyttelsesgraden og belegget kan måles med sensorer eller ved observasjon, og da kan man også vurdere hvor godt bruken av lokalene fungerer. Tjenesten for forvaltning av fast eiendom på sin side samler informasjon om organisasjonens inventar i ett brukergrensesnitt og reduserer dermed unødvendige innkjøp, og det øker samtidig gjennomsiktigheten og gjør det mulig å gjenvinne overflødige møbler. Også utgiftene til overflødig vedlikehold synker.

Les oppsiktsvekkende fakta om moderne kontorer (på engelsk).

 

VERKTØY FOR EN MER KOSTNADSEFFEKTIV ARBEIDSPLASS

Martela Dynamic Arbeidsplass - Utnyttelsesgrad av arbeidsplassen
Martela Dynamic Storage
Martela Dynamic Asset Management-tjeneste
Workplace as a Service
Learning environment as a Service

Case Cybercom

Cybercoms flaggskipskontor på Sveavägen i Stockholm setter medarbeiderne i sentrum. Tengbom har, bland annet ved hjelp av Martela Dynamic, utformet et aktivitetsbasert kontor preget av funksjonalitet, kreativitet og harmoni.

”Vi hadde mange gode grunner til å velge aktivitetsbasert. Først og fremst handler det om bedriftskulturen. Cybercom har en uttalt bærekraftsprofil og et sterkt fokus på medarbeiderne. Vi vil skille oss ut med vår vektlegging på den enkelte og omgi oss med engasjerte medarbeidere. Derfor er det også kjempeviktig at de trives og velger å bli hos oss. Ved å tilby et nytt, kreativt arbeidsmiljø så vi muligheten til enda større engasjement og delaktighet.”

For å kunne realisere den aktivitetsbaserte løsningen med et medarbeiderperspektiv, falt valget på Martela Dynamic.

Lese hele historien

Martela Dynamic hos PwC i Bergen

I PwCs nye kontorer i Bergen jobber man aktivitetsbasert fullt ut.

"Martelas dynamiske løsninger for oppbevaring og arbeidsplasser gir optimal tilgjengelighet, og støtter medarbeiderne i det daglige arbeidet.
For vår virksomhet er løsningen perfekt."
"Målet er at den skal bidra til økt læring, samarbeid, innovasjon og effektivitet", sier Geir Inge Lunde, som er regionsleder.

Les hele historien

Share this page